CSR
Reporting

Usnadněte si nefinanční reporting vaší společnosti v oblasti společenské odpovědnosti

Společenská odpovědnost firem a důraz na udržitelnost podnikání (CSR) odráží poznání, že je důležité zaměřit se nejen na dosažení plánovaných výsledků, ale i na způsob jejich dosahování, protože ten často rozhoduje o výsledcích v delším horizontu. Tato aplikace si klade za cíl usnadnit manažerům reporting CSR, a tím také zjednodušit měřitelné začlenění společenské odpovědnosti organizace do strategického plánování organizace a naplnit požadavky Akčního plánu CSR (MPO, 2014) a Evropské komise na nefinanční reporting velkých firem.

Jak vytvořit report CSR

Report CSR s certifikátem je možné si vytisknout do PDF po vyplnění a uzavření dotazníku, který je přístupný (Reporty CSR v menu) až po registraci a přihlášení (v menu). Vyplňování dotazníku není založeno na tradičním „zaškrtávání“ odpovědí podle bodové škály. Dotazník je založen na vlastním zralostním modelu CSR – vyplňováním dotazníku nesbíráte jen body, ale vytváříte model vyspělosti CSR pro svou organizaci podle certifikované metodiky. Dotazník, ze kterého poté vzniká report CSR, je tvořen 5 oblastmi s celkovým počtem 33 otázek. U každé otázky se nejdříve zaškrtává úroveň CSR, poté se vyplňuje ke každé otázce zdůvodnění, proč daná úroveň odpovídá právě vaší organizaci. Zdůvodnění u každé otázky i u každé oblasti se dále přepisuje automaticky do reportu CSR. Při zaškrtávání otázek dotazník reaguje na odpovědi a doplňuje vysvětlující příklad – tento návodný způsob zpětné vazby při vyplňování zajišťuje ověření správnosti odpovědí (uživatel je konfrontován příkladem na základě své volby). Po vyplnění celého dotazníku je třeba dotazník uzavřít. Při uzavírání dotazníku je možné nastavit úroveň viditelnosti výsledků v mapě CSR (aplikace vám nabídne možnosti: soukromý, viditelný pro registrované, veřejný). Viditelnost výsledků je možné kdykoliv později změnit. Tvorba nového dotazníku je možná jen jednou za půl roku (je tím zohledněna minimální doba pro změny v dané organizaci v oblasti CSR).

Reportem sledované oblasti CSR:


Oblast ekonomická

Ekonomický pilíř CSR ve své části zahrnuje nejen formy použití zisku, který firma tvoří, ale také celkové chování podniku směrem ke svým klíčovým partnerům. Jedná se o oblast celkového řízení firmy, chování k zákazníkům, zaměstnancům, investorům a dodavatelům. Zahrnuje tvorbu zisku nikoli za každou cenu, ale s ohledem na biodiverzitu, ekologickou udržitelnost, podporu životního prostředí i odpovědnost za komunitu. Tento pilíř zahrnuje etické chování ke všem zúčastněným stranám, k odběratelům, dodavatelům, zaměstnancům i majitelům. Transparentní hospodaření, dodržování etického kodexu a odpovědnost za celou společnost je nosným tématem ekonomického pilíře. V praxi to znamená, že firma neprosazuje ziskovost za každou cenu, ale s ohledem na životní prostředí a celou společnost. Upřednostňuje dlouhodobou udržitelnost před krátkodobými zisky. Její hospodaření je v souladu s etickými principy a principy morální odpovědnosti vůči celé společnosti.

Oblast zaměstnanecká

Zaměstnanecký pilíř CSR souvisí s legislativními a etickými principy interakce zaměstnavatelů a zaměstnanců především v oblasti pracovních vztahů, péče o zaměstnance a úrovně pracovního prostředí a pracovních podmínek. Firma podporuje svobodu a adekvátní postavení svých zaměstnanců v pracovních vztazích a při kolektivním vyjednávání, rovněž intenzivně a především formálními nástroji brání jakýmkoliv diskriminujícím jednáním a situacím. V oblasti uplatňování práv a povinností zaměstnanců zdůrazňuje transparentnost odrážející se v intenzivní komunikaci těchto zásad směrem k zaměstnancům, tyto aspekty pak vyžaduje také u svých dodavatelů. Firma aktivně postupuje v rámci prevence výskytu nebo následného řešení problémů takovým způsobem, že vytváří nástroje pro pravidelné získávání informací od zaměstnanců a buduje kulturu komunikace a okamžitého řešení všech problémů vznikajících při zapojování lidského kapitálu do jejích ekonomických činností.

Oblast sociální

Podstata CSR v oblasti sociální spočívá v naplnění myšlenky, že jedině ve zdravé společnosti firma dlouhodobě prosperuje. V této oblasti firmy projevují svoji sounáležitost s širší společností a poukazují na to, že se jednotlivci z byznysu chovají též jako občané. K tomuto účelu firma, která se chová sociálně zodpovědně, dbá zejména na nástroje ochrany spotřebitelů, jako jsou srozumitelné smlouvy, dostatečné informace o produktech, transparentní řešení reklamačních sporů a ochrana osobních údajů klientů/tek. Taková firma požaduje od svých dodavatelů a obchodních partnerů dodržování lidských práv včetně zásad pracovních. Firma v dané oblasti podporuje dobrovolné aktivity svých zaměstnanců, má propracovanou strategii firemního dárcovství a filantropie. V neposlední řadě, firma se zajímá o potřeby místních lidí a spolupracuje s orgány místní samosprávy v jejich naplnění. Firma může být též zdrojem sociální inovace.

Oblast environmentální

Firmy podporují preventivní přístup k ochraně životního prostředí, systematicky posuzují míru rizika nedodržování norem ve vztahu k životnímu prostředí, zdraví a bezpečnosti. Informují své zaměstnance o preventivních přístupech. Výzvou pro podniky je formulování environmentálních principů, kontrola jejich dodržování a provádění ekologické politiky na všech úrovních. Firmy nejen třídí odpady, ale vyvíjejí ekologicky uvědomělé strategie, aby zajistily, že nedojde k poškození životního prostředí. Sledují environmentální principy u svých obchodních partnerů. Podporují vývoj a šíření ekologicky šetrných technologií, které chrání životní prostředí a jsou méně znečišťující, používají všechny zdroje udržitelnějším způsobem, recyklují více svých odpadů a výrobků. Firmy musí inovovat v celé oblasti vztahu k životnímu prostředí. Připojují se k ochraně přírodních zdrojů a zúčastňují se iniciativ prosazujících zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí.

Oblast řízení CSR

Podniky se stávají úspěšné a efektivní při tvorbě, zavádění a realizaci společenské odpovědnosti, pokud svůj program či projekt CSR systematicky plánují, řídí a organizují. Strategie a zdroje na CSR představují východiska řízení CSR. Strategie nebo politika CSR formuluje cíle a závazky vůči stakeholderům. Zdroje na CSR (zejména finanční a lidské) jsou podmínkou, bez které nelze začít jakoukoliv akci společenské odpovědnosti. Zprocesovat CSR se daří s pomocí pravidelně aktualizované databáze o zainteresovaných stranách a díky nastaveným pravidlům podnikového programu compliance. Kontrolní mechanismus plní monitoring a reporting CSR, protože slouží k záznamu postupů a výsledků a internímu auditu CSR. Zpětnou vazbu plní také periodické hodnocení souladu požadavků vnitřního a vnějšího prostředí podniku s realitou a generuje podněty ke zlepšení. Hybatelem aktivit v oblasti CSR je vrcholový management, jehož rolí je pravidelně hodnotit naplnění cílů a závazků.